För skribenter

För skribenter

Riktlinjer: Arkiv Information Teknik.

För att säkerställa att AIT håller en genomgående hög kvalité både på innehåll och språk har redaktionen nedan tagit fram några riktlinjer. Riktlinjerna syftar även till att få en ökad enhetlighet i formalia. 

 • Skribenten ska innan skrivande av artikeln stämma av med redaktionen när den ska levereras; antal tecken, fotografier, illustrationer eller annat, ämne och infallsvinkel, detta för att säkerställa att artikeln dels passar in i tidskriftens tema men även håller den höga nivå som vi eftersträvar.  Artiklar bör som regel inte vara längre än fyra sidor. Illustrationer och fotografier som sänds in av skribent ska uppfylla de krav vi ställt på de, i annat fall kan vi välja att ej ta med dessa i artikeln (se nedan) 
 • Efter att skribenten åtagit sig att skriva en artikel ska hen till redaktionen skicka in artikeln arbetstitel samt synopsis.  
 • Artikeln sänds till redaktionen tillsammans med presentation i samma fil som artikeln till ansvarig redaktör. Fotografier (både till artikeln och på skribenten själv) eller illustrationer till artikeln skickas i en separat fil i samma mejl. Bilden bör vara högutlöst, gärna minst 230 ppi.  
 • I de fall skribenten inte har egna fotografier ordnar redaktionen detta. Önskar en skribent ha med en annons för den egna verksamheten/webbsidan m.m. så erbjuds detta kostnadsfritt 
 • Elektroniska bilder ska vara högupplösta på minst 230 ppi den storlek som de ska publiceras i. Om du tar egna bilder med digitalkamera ska du använda den högsta upplösningen. Fotografier som bifogas ska vara uppmärkta med källa eller fotograf och vara godkända att använda i detta sammanhang. Författaren får inkomma med egna fotografier eller bilder. Redaktionen har rätt att neka fotografier som man anser inte håller tillräckligt hög bildkvalité.  Fotografier ska vara ska ha en upplösning på minst 230 ppi, gärna 300 ppi om möjligt. Illustrerade bilder och grafer ska sändas i EPS eller AI-format). Urklippta grafer och dylikt från t.ex. Powerpoint fungerar ej. 
 • Citat på cirka 150 tecken inkl. blanksteg väljs ut av redaktör. Är citatet kapat i mitten ska detta anges med (…) i enlighet med svenska skrivregler 
 • En sida innehåller cirka 3000 tecken inkl. blankslag. Skribenter kommer inför skrivuppdrag att ange ungefärligt hur många tecken som artikeln ska innehålla (max 12 000 tecken). Behöver detta utökas ska detta stämmas av med redaktionen som har en helhetssyn över tidningens layout. 
 • Redaktionen har alltid rätten att refusera bidrag eller sända dem åter till skribenten för korrigering. Skribenten ska då även få en kort motivering till varför detta görs.  
 • Redaktionen kan även komma att stryka text, exempelvis om artikeln är alltför lång. I vissa fall kan artikeln, om det är omöjligt att korta ner, istället publiceras på bloggen 
 • Efter utskick av färdig layout så kommer avsaknad av skriftligt ok från skribent att tolkas som ett godkännande av att artikeln kan tryckas. Denna upplysning delges skribenterna i samband med att den färdiga pdf tidningen skickas ut 

Skrivregler 

 • Generellt om språket i tidningen är att det ska hålla en hög nivå. Det är accepterat att använda fackmässiga termer men att det ska kunna förstås av vem som helst (d.v.s. du behöver inte vara aktiv i branschen för att förstå artiklarnas innehåll). 
 • Tänk på att inte skriva en alltför lång ingress på artikeln, håll den till max fem rader. 
 • Inled inte den löpande texten med en rubrik, d.v.s. ingen rubrik direkt efter ingressen. 
 • Använd vedertagna uttryck och förkortningar exempelvis att använda hen som pronomen istället för hon/han/henne/honom och att i så hög grad som möjligt skriva ut förkortningar. Används dessa ska de nyttjas enligt principen d.v.s., t.o.m., m.m. 
 • Kontrollera stavning på begrepp och säkerställ om begreppet ska stavas med stor eller liten bokstav om det används mitt i en mening. Bedömer du som skribent att begreppet är oklart kan du med fördel bifoga en begreppslista till artikeln 
 • Tänk på meningsuppbyggnad samt styckesindelning. Kräver resonemanget en lång mening, tänk på att stycka av med kommatecken och annat. 

Skrivmall för artiklar

Ladda ned skrivmall för artiklar här.