För skribenter

För skribenter

Riktlinjer: Arkiv Information Teknik.

För att säkerställa att AIT håller en genomgående hög kvalité både på innehåll och språk har redaktionen nedan tagit fram några riktlinjer. Riktlinjerna syftar även till att få en ökad enhetlighet i formalia. Vid frågor, kontakta oss gärna via e-post info@arkivinformationteknik.se.

Generellt

 • Skribenten ska innan skrivande av artikeln stämma av med redaktionen när den ska levereras, antal tecken, fotografier eller annat, ämne och infallsvinkel, detta för att säkerställa att artikeln dels passar in i tidskriftens tema men även håller den höga nivå som vi eftersträvar.  Artiklar bör som regel inte vara längre än fyra sidor. 
 • Efter att skribenten åtagit sig att skriva en artikel ska hen till redaktionen skicka in artikeln arbetstitel samt synopsis.  
 • Bidrag sänds till redaktionen tillsammans med presentationen i samma fil som artikeln. Fotografier eller illustrationer till artikeln skickas separat. I de fall skribenten inte har egna fotografier ordnar redaktionen detta. Tidningen i sig kommer inte att innehålla annonser men önskar en skribent ha med en annons för den egna verksamheten/webbsidan m.m. så accepteras detta i samband med artikeln.
 • Skribenten kan föreslå ett citat på cirka 150 tecken inkl. blanksteg som fångar läsarens öga. Annars väljer redaktören ut detta.
 • En sida innehåller cirka 3000 tecken inkl. blankslag. Skribenter kommer inför skrivuppdrag att få uppgift om hur många tecken som artikeln ska innehålla. Behöver detta utökas ska detta stämmas av med redaktionen som har en helhetssyn över tidningens layout. 
 • Elektroniska bilder ska ha en upplösning på minst 300 dpi i den storlek som de ska publiceras i. Om du tar egna bilder med digitalkamera ska du använda den högsta upplösningen. Fotografier som bifogas ska vara uppmärkta med källa eller fotograf och vara godkända att använda i detta sammanhang. Redaktionen har rätt att neka fotografier som man anser inte håller tillräckligt hög kvalité.  
 • Redaktionen har alltid rätten att refusera bidrag eller sända dem åter till skribenten för korrigering. Skribenten ska då även få en kort motivering till varför detta görs.  
 • Redaktionen kan även komma att stryka text i de fall där detta behövs.

Skrivregler

 • Generellt om språket i tidningen är att det ska hålla en hög nivå. Det är accepterat att använda fackmässiga termer men att det ska kunna förstås av vem som helst (d.v.s. du behöver inte vara aktiv i branschen för att förstå artiklarnas innehåll). 
 • Tänk på att inte skriva en alltför lång ingress på artikeln, håll den till max fem rader. 
 • Inled inte den löpande texten med en rubrik, d.v.s. ingen rubrik direkt efter ingressen. 
 • Använd vedertagna uttryck och förkortningar exempelvis att använda hen som pronomen istället för hon/han/henne/honom och att i så hög grad som möjligt skriva ut förkortningar och i de fall detta används följa de skrivregler som finns ovan. 
 • Kontrollera stavning på begrepp och säkerställ om begreppet ska stavas med stor eller liten bokstav om det används mitt i en mening. 
 • Tänk på meningsuppbyggnad samt styckesindelning. Kräver resonemanget en lång mening, tänk på att stycka av med kommatecken och annat. 
 • Texter ska sändas in med typsnitt Times new roman storlek 12 med 1,5 i radavstånd. 
 • Referenslista enligt Oxfordsystemet, fotnoter i löpande text ej ett krav. Se exempel på hur Oxfordsystemet används här: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

Skrivmall för artiklar

Ladda ned skrivmall för artiklar här.